Дивиденты

«Андижоннефт» АЖ томонидан охирги уч йилда

ҳисобланган ва тўланган дивидендлар, шу жумладан,

қарздорлик миқдори тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек

акциядорлар томонидан дивидендларни олиш учун боғланиш

МАЪЛУМОТЛАРИ

1. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 25.06.2014 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2013 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 23 701 375 (йигирма уч миллион етти юз бир минг уч юз етмиш беш) сум микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга пул бирлигида туланиши хакида карорлар кабул килинган.

2. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 26.06.2015 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2014 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 51 689 579 (эллик бир миллион олти юз саксон туккиз минг беш юз етмиш туккиз) сум микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 4 сумдан ва имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга пул бирлигида туланиши хакида карорлар кабул килинган.

3. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 14.11.2016 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2015 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 48 890 758 (кирк саккиз миллион саккиз юз туксон минг етти юз эллик саккиз) сум 60 тийин микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 3 сум 60 тийиндан ва имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга Узбекистон Республикаси пул бирлигида, хисоб-ракам, жамгарма еки пластик карточкаларга пул утказмаларни утказиб бериш йули оркали амалга оширилиши хакида карорлар кабул килинган.

«Андижоннефт» АЖнинг 2013 йилги ва 2014 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича акциядорларга хисобланган дивидендлар тулик тулаб берилган. Шунингдек, «Андижоннефт» АЖнинг 2015 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича акциядорларга хисобланган дивидендлар жорий кунда туланмокда.

Жамиятнинг 2015 йил якуни буйича эълон килинган дивидендларни олмаган акциядорлар куйидаги манзилларга мурожаат этиши ва олиб кетиши суралади:

- Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кучаси №97, «Андижоннефт» АЖнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (374) 225-24-62, 223-17-05.

- Андижон вилояти, Мархамат тумани, Полвонтош шахарчаси, Бобур кучаси №1, «Андижоннефтгазкудуктаъмирлаш» УШКнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (374) 225-80-55.

- Фаргона вилояти, Риштон тумани, Бужай ШФЙ, Фаргона кучаси №49, «Водийнефтгазавтотранс» МЧЖнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (373) 452-42-60.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ